Škola

Rodiče

Žáci

Fotogalerie

Družina

Jídelna

 1. Úvod
 2. /
 3. Školská rada
 4. /
 5. Zápis z 5. zasedání ŠR

Zápis z 5. zasedání ŠR

Zápis z pátého zasedání ŠR při ZŠ ve Vnorovech

dne 25. 8. 2022

Program:

 1. Schválení Výroční zprávy o činnosti základní školy za školní rok 2021/2022
 2. Schválení Dodatku č. 4 ke Školnímu vzdělávacímu programu pro základní vzdělávání
 3. Schválení Dodatku č. 4 ke Školnímu řádu
 4. Organizace školního roku 2022/2023

 

 1. Všichni členové ŠR bez připomínek schválili Výroční zprávu o činnosti základní školy za školní rok 2021/2022, kterou zpracovala p. ředitelka Hana Tyllichová.
 2. Členové ŠR schválili Dodatek č. 4 ke Školnímu vzdělávacímu programu pro základní vzdělávání. Doplnění v části Charakteristika ŠVP

V bodě 3. 2 Výchovné a vzdělávací strategie se v odstavci Klíčové kompetence přidává za kompetence pracovní odstavec Kompetence digitální. Příloha č. 1 (11 listů)

Změna učebního plánu 1. stupně

Ve 4. ročníku byl proveden přesun jedné hodiny z vyučovacího předmětu Vlastivěda do vyučovacího předmětu Informatika.

V tomto ročníku se vyučuje předmět Informatika v rozsahu 1 hodina týdně. Rozsah hodin v předmětu Vlastivěda se sníží na 1 hodinu týdně. Celková dotace vyučovacího předmětu Vlastivěda je 3 hodiny. Celková dotace vyučovacího předmětu Informatika je na 1. stupni 2 hodiny

Úprava znění Charakteristika předmětu Vlastivěda

Úprava znění Charakteristika předmětu Informatika na 1. stupni

Úprava Vzdělávacího obsahu vyučovacího předmětu Vlastivěda 4. ročník 

Úprava Vzdělávacího obsahu vyučovacího předmětu Vlastivěda 5. ročník 

Úprava Vzdělávacího obsahu vyučovacího předmětu Informatika na 4. ročník

Úprava Vzdělávacího obsahu vyučovacího předmětu Informatika na 5. ročník

 Úprava znění Charakteristika předmětu Český jazyk na 1. stupni

V bodě 5. 1 Učební osnovy 1. stupeň Charakteristika vyučovacího předmětu Český jazyk se na konec 1. odstavce  doplňuje text o využívání digitálních technologií a v části Klíčové kompetence se přidávají za Kompetence pracovní Kompetence digitální.

 1. Všichni členové ŠR schválili Dodatek č. 4 ke Školnímu řádu v tomto znění:

V části Podmínky zajištění bezpečnosti a ochrany zdraví dětí, žáků a jejich ochrany před projevy rizikového chování, diskriminace, nepřátelství nebo násilí, odstavec Ochrana dětí před nežádoucími projevy rizikového chování a před projevy diskriminace, nepřátelství nebo násilí bod 1. V areálu školy je zakázáno užívat návykové látky (tím se rozumí alkohol, tabákové výrobky, omamné a psychotropní látky a ostatní látky, které můžou nepříznivě ovlivnit psychiku člověka, sebeovládání nebo jeho rozpoznávací schopnosti). Dále je zakázáno se jmenovanými návykovými látkami manipulovat (tím se rozumí přinášení, nabízení, zprostředkování, prodej, přechovávání) a současně není z důvodu bezpečnosti dovoleno vstupovat do školy pod vlivem těchto látek se nahrazuje zněním:

Žákům je zakázáno do školy vnášet a ve škole užívat návykové látky a jedy a takové látky, které je svým vzhledem, chutí a konzistencí napodobují.

V části II provoz a vnitřní režim školy se mění časový plán hodin následujícím způsobem:

Ve středu začíná 5. Vyučovací hodina 1. ročníku v 12:10. V ostatních zůstává časový plán nezměněn.

 1. V letošním školním roce bude školu navštěvovat celkem 268 žáků, z toho 9 ukrajinských žáků. Žáci se budou vzdělávat v 13 třídách. Ve škole bude pracovat 19 učitelů a 4 asistentky pedagoga.

Mgr. et Mgr. Ester Jurková – třídní učitelka 1. B

Mgr. Světlana Pavková – AJ, NJ, VO

 1. oddělení školní družiny povede  Markéta Měsíčková, DiS.

Plánované akce pro školní rok:
Plavecký výcvik 2. a 3. ročníku                   29. 9. – 13. 12. 2022 (20 hodin St 10:30 – 12:00) Ratíškovice
Zápis k základnímu vzdělávání:                  St 5. 4. 2023
Ples ZŠ                                                              So 14. 1. 2023
LVK Karlov Malá Morávka                            So 25. 2. 2023 – Pá 3. 3. 2023
Pobytový program Lipka (7. třída)             Po 31. 10. – Pá 4. 11. 2022

Pobytový program Lipka (5.A, B)               Po 7. 11. – Pá 11. 11. 2022

Přítomní:  Mgr. Martina Aujezdská, Mgr. Pavel Chudík, Mgr. Jarmila Tomanová, Mgr. Jitka Rosochová, PhDr. Hana Tyllichová

Omluveni: p. Markéta Roubalová, p. Ladislav Balažovič

Ve Vnorovech  25. 8. 2022

Zapsala:  Jitka Rosochová