Škola

Rodiče

Žáci

Fotogalerie

Družina

Jídelna

  1. Úvod
  2. /
  3. Školská rada
  4. /
  5. Jednací řád

Jednací řád

JEDNACÍ ŘÁD  Školské rady při Základní škole ve Vnorovech

      Školská rada stanoví na svém 1. zasedání dne 23. 5. 2017, podle ustan. § 167 zákona č.561/2004 Sb., o předškolním, základním středním, vyšším odborném a jiném vzdělávání (školský zákon) jednací řád školské rady při Základní škole ve Vnorovech, Hlavní 17.

Čl. 1

Školská rada vykonává své působnosti podle ustan. § 168 školského zákona.   Čl. 2 Školská rada se schází ke svým schůzím dvakrát ročně a dále dle potřeby. Termíny schůzí se volí s ohledem na zákonem stanovenou působnost školské rady. Jednání je neveřejné. Školská rada rozhodne o tom, kdo bude k jednání přizván.    

Čl. 3

    Program jednání školské rady navrhuje její předseda. Vychází přitom z povinností uložených školské radě zákonem, z podnětů a návrhů zákonných zástupců nezletilých žáků, pedagogických pracovníků, členů školské rady, řediteky školy a zřizovatele školy.

Čl. 4

    Jednání školské rady svolává její předseda, popřípadě člen rady. Podklady pro jednání školské rady zajišťují členové školské rady a ředitelka školy v zákonem vymezeném rozsahu.

Čl. 5

    Školská rada jedná podle schváleného programu. V úvodu jednání projedná kontrolu plnění úkolů a informace jednotlivých členů školské rady, popřípadě ředitelky školy, je-li přizvána k jednání. Dále se projednávají návrhy, podněty a připomínky jednotlivých členů školské rady.

Čl. 6

    Školská rada rozhoduje usnesením. Jednání školské rady je usnášeníschopné, je-li přítomna nadpoloviční většina  jejich členů. K přijetí usnesení je třeba souhlasu nadpoloviční většiny všech členů školské rady. Při rovnosti hlasů rozhoduje hlas předsedy školské rady.

Čl. 7

O jednání školské rady se pořizuje písemný zápis. Usnesení školské rady se vyhotovuje písemně. Písemné vyhotovení usnesení i zápis z jednání pořizuje člen školské rady a podepisuje je předseda a další člen školské rady.   Tento jednací řád byl schválen školskou radou dne 23. 5. 2017 a tímto dnem nabývá účinnosti.

Ve Vnorovech 23. 5. 2017