Škola

Rodiče

Žáci

Fotogalerie

Družina

Jídelna

 1. Úvod
 2. /
 3. O škole
 4. /
 5. Poradenství
 6. /
 7. Podpůrná opatření

Podpůrná opatření

Podpůrná opatření

V naší škole se vzdělávají žáci se širokou škálou speciálních vzdělávacích potřeb. Snažíme se podporovat žáky s odlišného kulturního prostředí i s odlišných životních podmínek. Při vzdělávání těchto žáků úzce spolupracujeme s PPP ve Veselí nad Moravou, s panem Mgr. Jaroslavem Mrkvou a se SPC v Kyjově, Mgr. Miroslavou Kopkovou a se SPC v Brně, Mgr. Martinem Polenským.

Zákon stanoví pět stupňů podpůrných opatření. Škola poskytuje 1. stupeň podpůrných opatření i bez konzultace a rozhodnutí pedagogicko-psychologické poradny nebo speciálně pedagogického centra. Ve škole působí školní poradenské pracoviště, které se podílí na podpoře vzdělávání těmto žákům. Podpůrná opatření 2. až 5. stupně neurčuje škola, ale školské poradenské zařízení – PPP, SPC. Podpůrná opatření se člení do pěti stupňů podle organizační, pedagogické a finanční náročnosti. PPP nebo SPC stanoví žákovi konkrétní podpůrná opatření, které odpovídá konkrétnímu stupni podpory. Podmínkou poskytování podpůrného opatření druhého až pátého stupně školou je nutný vždy písemný informovaný souhlas zákonného zástupce žáka.

Podpůrná opatření spočívají v

 1. poradenské pomoci školy a školského poradenského zařízení
 2. úpravě organizace, obsahu, hodnocení, forem a metod vzdělávání a školských služeb, včetně zabezpečení výuky předmětů
 3. úpravě podmínek přijímaní ke vzdělávání a ukončení školní docházky
 4. použití kompenzačních pomůcek, speciálních učebních pomůcek
 5. vzdělávání podle individuálního vzdělávacího plánu (IVP)
 6. využití asistenta pedagoga

Mgr. Jarmila Tomanová, výchovný poradce