Základní škola Vnorovy Základní škola Vnorovy Základní škola Vnorovy Základní škola Vnorovy Základní škola Vnorovy Základní škola Vnorovy

Aktuality

Zápis do 1. třídy ZŠ Vnorovy

Oznamujeme, že zápis dětí do 1. třídy ZŠ pro rok 2020/2021 se uskuteční ve středu 8. 4. 2020 v 1. třídě základní školy.

Zápis proběhne od 12:30 do 16:30 hodin. Zákonní zástupci, kteří jste povinni podle zákona č. 561/2004 Sb. přihlásit své dítě k plnění povinné školní docházky, přineste prosím k zápisu rodný list dítěte. Jedná se o děti narozené v době od 1. 9. 2013 do 31. 8. 2014.

Zákonní zástupci dětí, kterým byl povolen odklad školní docházky, se rovněž dostaví se svými dětmi k zápisu. Zákonní zástupci, kteří už budou mít vyřízená doporučení k odkladu školní docházky o jeden rok a budou pro dítě žádat odklad, mohou přijít bez dětí přímo do ředitelny s příslušnými dokumenty (doporučující vyjádření lékaře a školského poradenského zařízení). Tato doporučení je potřeba v souladu se školským zákonem doložit nejpozději
do konce měsíce dubna.

O přijetí k základnímu vzdělávání mohou zažádat i zákonní zástupci dítěte, které dosáhne šestého roku věku v době od září do konce června školního roku 2020/2021. Dítě může být přijato k plnění povinné školní docházky již v tomto školním roce, je-li přiměřeně tělesně i duševně vyspělé a požádá-li o to jeho zákonný zástupce.

Podmínkou přijetí dítěte narozeného v období od září do konce prosince k plnění povinné školní docházky podle věty druhé je také doporučující vyjádření školského poradenského zařízení, podmínkou přijetí dítěte narozeného od ledna do konce června doporučující vyjádření školského poradenského zařízení a odborného lékaře, která k žádosti přiloží zákonný zástupce. Děkujeme za pochopení a těšíme se na všechny nastávající prvňáčky.

                                                    

Ve Vnorovech 2. 3. 2020

PhDr. Hana Tyllichová

ředitelka školy