Základní škola Vnorovy Základní škola Vnorovy Základní škola Vnorovy Základní škola Vnorovy Základní škola Vnorovy Základní škola Vnorovy

Preventivní program školy ve školním roce 2018/2019

Preventivní program školy ve školním roce 2018/2019

Obsah:

 • Úvod
 • Charakteristika školy a její vnitřní zdroje
 • Analýza situace
 • Stanovení cílů PPŠ
 • Reakce na hodnocení
 • Realizační tým
 • Personální podpora realizačního týmu
 • Cílové skupiny pro jednotlivé preventivní programy
 • Techniky a metody práce dle preventivních programů
 • Způsob realizace preventivních aktivit
 • Právní východiska a předpisy
 • Komunikace a informace
 • Postupy školy určené k naplnění cílů ŠPP
 • Spolupráce s rodiči a vzájemná informovanost
 • Systém preventivních aktivit ve školním roce 2018/19
 • Časový harmonogram akcí

 

Školní metodik prevence, VP

Mgr. Jarmila Tomanová

Telefon

518 328 106

E-mail

tomanovaj@zsvnorovy.cz

Konzultační hodiny

úterý 13:00 – 14:00

Úvod


Nárůst rizikového chování včetně zneužívání návykových látek se týká i populace mládeže a dětí školního věku. Děti, které navštěvují ZŠ, patří k nejohroženější skupině. Je tedy důležité zahájit primární prevenci právě v době základní školní docházky a poskytnout žákům potřebné informace formou, která je přiměřená jejich věku. Z tohoto důvodu i naše škola připravuje a realizuje komplexní program primární prevence rizikového chování včetně primární prevence užívání návykových látek, do kterého je zahrnuto co nejvíce spolupracujících subjektů. Preventivní program školy vychází z Metodického pokynu ministra školství, mládeže a tělovýchovy k prevenci sociálně patologických jevů u dětí a mládeže
č. j. 20 006/2007-51. Jde o komplexní systémový prvek v realizaci preventivních aktivit, program je nejméně jednou ročně vyhodnocován, sleduje se účinnost, průběh, měří se efektivita jednotlivých aktivit.

 

Charakteristika školy a vnitřní informační zdroje:

Základní škola Vnorovy je úplná venkovská základní škola s 1. - 9. ročníkem. Zřizovatel školy je obec Vnorovy se sídlem ve Vnorovech. Školu navštěvuje 245 žáků a sídlí ve středu obce. Pedagogové zastávají většinou funkci třídního učitele, pracuje zde výchovný poradce a metodik prevence, správce informačních technologií, koordinátor environmentální výchovy, asistentky pedagoga, vychovatelky ŠD a provozní zaměstnanci. Škola eviduje ve školním roce 2018/19  21 žáků se speciálními vzdělávacími potřebami, z nichž je sedm žáků individuálně integrovaných. Pracujeme podle vytvořeného ŠVP Školní vzdělávací program pro základní vzdělávání, ZŠ Vn 309/16. Ve škole existují prostory, kde je možno předpokládat výskyt rizikového chování u žáků, především v přízemí budovy školy v šatnách, na toaletách a na zadním schodišti. Naše škola vydává školní časopis, má své webové stránky a pořádá řadu aktivit na podporu rozvoje osobnosti žáků prostřednictvím zajímavých projektů.

 

Vnitřní informační zdroje

 • Časopis Prevence – všichni vyučující jsou pravidelně informováni o aktualitách z oblasti prevence rizikového chování
 • Webová stránka ZŠ Vnorovy – na webových stránkách naší školy jsou pravidelně aktualizovány informace z oblasti prevence rizikového chování pro rodiče a žáky naší školy
 • Schránka důvěry – je umístěna v mezipatře pod jídelníčkem, klíč má školní metodik prevence Mgr. Jarmila Tomanová, která ji pravidelně vybírá a informuje vedení školy. Žáci mohou schránku důvěry využívat především na prosby o pomoc, má-li někdo problém a neví si rady, na dotazy a náměty do výuky. O účelu a umístění schránky důvěry jsou všichni žáci informováni na začátku školního roku. Třídní učitelé zaznamenají tuto skutečnost do třídní knihy. Žáci jsou upozorněni na to, že dotazy mohou být anonymní.
 • Žákovská rada - v naší škole pracuje žákovská rada, která se pravidelně schází každý měsíc s vedením školy a výchovným poradcem.
 • Časopis Střípek – školní časopis – ve škole je pravidelně vydáván školní časopis, ve kterém najdou žáci informace o dění v naší škole
 • Nástěnka prevence rizikového chování – je umístěna v 1. patře vedle žákovské knihovny

 

Vnější informační zdroje

 • Informace od OMP
 • Informace získané z odborných seminářů a pracovních setkání ŠMP
 • Webové stránky MŚMT, web prevence – info.cz, web odrogach.cz. web drogy-info.cz, adiktologie.cz
 • Poznatky získané na základě vlastního šetření
 • Informace získané od školních metodiků prevence z jiných škol v regionu

 

Analýza situace:

Naši školu navštěvují žáci 1. - 9. třídy a škola se nachází ve středu obce Vnorovy, celkem je zde 7 tříd na I. stupni a 5 tříd na II. stupni. Ve škole také funguje školní družina. Škola má dobře nastavený systém spolupráce s rodiči, proto považujeme za vhodné tuto spolupráci dále rozvíjet a využít v oblasti prevence rizikového chování, a to především v oblasti zkvalitnění informovanosti rodičů o aktuálních problémech jako jsou například nebezpečí související s užíváním internetu, kouřením, drogami nebo šikanou. Mimořádně nadaní žáci pracují ve výuce na náročnějších úkolech, účastní se soutěží a olympiád. Vyučující využívají doporučení z PPP, spolupracují s rodiči, využívají konzultační hodiny, pracují podle vypracovaných podpůrných opatření. Pro žáky nadané vyučující připravují náročnější úkoly a připravují žáky na soutěže a snaží se u nich rozvíjet zájem o obor. V současné době máme ve škole 25 žáků s vyšetřením v PPP, u všech jsou vypracována podpůrná opatření. U žáků, kteří pracují podle IVP a plánu pedagogické podpory byl s jednotlivými vyučujícími projednán individuální přístup s jednotlivými žáky a také intenzivní spolupráce s rodiči. Škola má zpracovaný školní řád, ve kterém je problematika prevence rizikového chování také zohledněna. ŠVP i školní řád jsou zpřístupněny v souladu se školským zákonem.

V letošním školním roce se chceme nadále zaměřit na efektivní prevenci rizikového chování, posilování osobnostního rozvoje žáků, jejich sociálních a komunikačních dovedností tak, aby byli dostatečně připraveni nejen na přestup na 2. stupeň, ale také na víceletá gymnázia a střední školy.

Analýza rizikového chování je důležitá pro zajištění aktuálního stavu a pro stanovení cílů prevence. K zjištění stavu rizikového chování ve škole vycházíme ze zápisů z výchovných komisí, rozhovorů s rodiči, rozhovorů s TU, ale i ze zpráv z Pedagogicko-psychologické poradny z Veselí nad Moravou, SPC Kyjov a SPC Brno Štolcova. Otázky problémových oblastí jsou řešeny se ŠMP a VP Mgr. Jarmilou Tomanovou. Ve škole působí školní poradenské pracoviště, které zajišťuje specializované pedagogické činnosti, poskytování a koordinaci preventivních, pedagogických a poradenských služeb přímo ve škole. Tým ŠPP je tvořen výchovným poradcem a školním metodikem prevence. ŠPP úzce spolupracuje s vedením školy, s pedagogy a dalšími školskými poradenskými zařízeními (PPP, SPC). Školní poradenské pracoviště poskytuje pomoc při zvládání a řešení výchovných, vztahových a výukových obtíží. Ve škole jsou také vzděláváni žáci se speciálními vzdělávacími potřebami. Těmto žákům poskytuje naše škola speciální vzdělávací podmínky. Vyučující pracují ve výuce podle podpůrných opatření nebo jiných způsobů nápravné péče.

 

Ve školním roce 2017/18 proběhlo ve všech třídách dotazníkové šetření Klima zaměřené na vnímání žáků klimatu školy a volnočasové aktivity žáků. Klima třídy proběhlo v naší škole v měsíci říjnu a zúčastnili se jej žáci 3. – 9. tříd. Žáci ve svých třídních kolektivech vykazují velkou míru spokojenosti a soudržnosti, pomáhají si a se svými spolužáky vycházejí většinou dobře. Svou třídu mají rádi a ve třídě se cítí většinou dobře.

Žáci byli testovány v těchto oblastech:                     Výsledné hodnocení:

 • prostředí, materiální zázemí                                  80,0 %
 • lidé                                                                    80,5 %
 • komunikace, vztahy                                              76,5 %
 • systém, pravidla, hodnoty                                      74,1 %
 • výuka, příprava, hodnocení                                     72,3 %
 • komplexní hodnocení                                              77,3 %

 

 

Úroveň rizikového chování žáků na škole je zjišťován průběžně, prací třídních učitelů a učitelů, připomínkami dětí – žákovská rada. Na zjišťování rizikového chování žáků se velkou měrou podílí třídní učitelé.

 

Stanovení cílů PPŠ

Dlouhodobým cílem prevence na škole je ve spolupráci s rodiči a ostatními institucemi formovat osobnost žáka, která je s ohledem na svůj věk schopná orientovat se v dané problematice, zkoumat ji, ptát se a činit správná rozhodnutí. Osobnost, která si bude vážit svého zdraví, bude si umět zorganizovat svůj vlastní volný čas a bude umět zvládat sociální dovednosti. Výchovné úsilí školy vést k takovému působení na žáky, aby v nich byly upevněny pozitivní vlastnosti a návyky, které jim pomohou v krizových situacích přijmout nejvhodnější řešení. Prohlubovat komunikační dovednosti mezi učitelem, rodiči a žákem, posilování sebevědomí, sebeúcty a vzájemné úcty, řešení konfliktů
a překonávání překážek. Vytvářet podmínky pro pozitivní postoje pedagogických pracovníků a ostatních zaměstnanců školy k problematice prevence rizikového chování.

Střednědobé cíle:  

 1. zajistit pravidelnou práci s třídním kolektivem (třídní učitel, ŠMP, VP)
 2. podporovat vzájemnou činnost žáků (Žákovská rada)
 3. pravidelné neformální setkávání pedagogů
 4. podporovat u rodičů zájem o dění ve škole
 5. prohlubovat další vzdělávání pedagogických pracovníků
 6. realizovat pravidelné a efektivní třídnické hodiny za účelem stálého a včasného monitorování
 7. mapování situace ve třídách, zjišťování problémů k řešení

Krátkodobé cíle:

 1. rozpracovat problematiku primární prevence rizikového chování do jednotlivých předmětů v rámci ŠVP
 2. práce třídního učitele s třídním kolektivem - podpořit a dále rozvíjet pozitivní klima třídy realizací pravidelných třídnických hodin
 3. zajistit besedy a aktivity s Policií ČR, PPP s tématy prevence rizikového chování
 4. zajistit ve spolupráci se sdružením Krok Kyjov realizaci dlouhodobých interaktivních programů prevence rizikového chování a tak minimalizovat negativní vlivy působících na rozvoj osobnosti žáků
 5. pozitivní a kamarádské vztahy ve 4. třídě –
 6. vést žáky k zdravému životnímu stylu a podpoře zdraví  
 7. podporovat aktivity zaměřeny na vhodné využití volného času dětí v aktivitách školy – zájmová činnost
 8. řešit aktuální problémové situace v oblasti rizikového chování - v minulém školním roce se v několika třídách objevily špatné vztahy ve třídách. V letošním školním roce chceme v těchto třídách posílit pozitivní sociální klima realizací programů specifické primární prevence zaměřené na danou oblast
 9. zajistit proškolení učitelů v oblasti prevence rizikového chování, vedení třídnických hodin
 10. nabídnout besedy s odborníky v oblasti primární prevence rodičům našich žáků, zajistit pro rodiče informační materiály k problematice rizikového chování
 11. seznámení žáky s trestní odpovědností – cílem je upevnění životních hodnot, posílené sebevědomí a sebepoznání, udělat si na danou problematiku svůj vlastní názor
 12. umístit aktivity prevence na webové stránky školy a zajistit prezentaci PPŠ na webových stránkách školy
 13. zaměřit se v tomto roce zejména na prevenci šikany, kouření, záškoláctví, alkoholu a AIDS

Reakce na hodnocení PPŠ


Při hodnocení PPŠ využíváme kvantitativní (počet realizovaných akcí, počet zapojených žáků
a kvalitativní ukazatele. Hodnotíme jednotlivé akce, besedy a přednášky formou dotazníků pro žáky, které budou zadávány bezprostředně po průběhu akce i s delším časovým odstupem. Na základě vypočítaného indexu úspěšnosti lze zpracovat kvantitativní i kvalitativní analýzu. Důležitou formou hodnocení je opakované zadávání stejných dotazníků, vždy na začátku programu a potom po jeho ukončení. Touto formou lze hodnotit individuální změnu ve znalostech, vědomostech, postojích i chování žáků. Další možností evaluace je sledování chování žáků v jednotlivých vyučovacích hodinách, školních výletech a pobytových akcích a toto sledování použít k vypracování kvalitativní analýzy. Při hodnocení efektivity prevence lze využít slohových prací, výtvorů a jiných samostatných prací žáků. Důležitým vodítkem k hodnocení jsou také dotazy dětí ŠMP prostřednictvím schránky důvěry. Pro evaluaci programu je nutné získávat informace i od rodičů a široké veřejnosti o chování žáků mimo školu.

Pro realizaci specifické prevence pro školní rok 2018/19 vycházíme z následujících doporučení pro následnou práci se třídou.

3. třída     Posilování soudržnosti a sounáležitosti mezi žáky.
4. třída     Utváření a udržování otevřeného a respektujícího klimatu ve třídě pomocí dalších aktivit.
5.A třída   Utváření a udržování otevřeného a respektujícího klimatu ve třídě pomocí dalších aktivit.
5.B třída Podpora individuality žáků a kolektivní spolupráce.
6. třída     Utváření a udržování otevřeného a respektujícího klimatu ve třídě pomocí dalších aktivit.
7.A  třída    Posilování otevřeného a respektujícího klimatu ve třídě pomocí dalších aktivit.
7.B třída   Utváření a udržování otevřeného a respektujícího klimatu ve třídě pomocí dalších aktivit.
8. třída     Utváření a udržování otevřeného a respektujícího klimatu ve třídě pomocí dalších aktivit.
9. třída     Posilování soudržnosti třídy vhodnými aktivitami za účelem vytváření zdravého klimatu.

Realizační tým


Školní poradenské pracoviště funguje na naší škole od školního roku 2018/ 2019 ve složení:

 • ředitelka školy: PhDr. Hana Tyllichová
 • školní metodik prevence, výchovná poradkyně: Mgr. Jarmila Tomanová


Při řešení konkrétních problémů je pracoviště rozšířeno o třídního učitele. Třídní učitel má povinnost sledovat chování žáků v kolektivu a upozorňovat rodiče na případné negativní jevy. V případě vzniku problémů škola okamžitě informuje zákonné zástupce žáka.

Škola úzce spolupracuje se ŠPZ PPP ve Veselí nad Moravou, s Mgr. Jaroslavem Mrkvou.

 

Personální podpora realizačního týmu

Výchovná komise

V naší škole pracuje výchovná komise, která má za úkol řešit závažnější problémy v chování a prospěchu žáků. Výchovnou komisi tvoří ředitel školy, výchovný poradce, metodik prevence rizikového chování a třídní učitel. Podle závažnosti problému je k jednání výchovné komise přizván k jednání výchovné komise rovněž zástupce OSPOD, Policie ČR a zástupce zřizovatele. Za svůj hlavní cíl si klade výchovná komise důsledně řešit neomluvené absence žáků a minimalizovat je. Mezi další problémy, kterými je připravena se zabývat, patří šikana mezi žáky, zhoršení prospěchu z důvodu nepříznivé osobní situace žáků, nevhodné chování žáků během vyučování, nevhodné chování ke spolužákům, vyučujícím i ostatním zaměstnancům školy. V popředí výchovné komise je též nastavení preventivních podpůrných opatření k potlačení projevů rizikového chování. Jejím cílem není pouze udělovat žákům výchovná opatření za kázeňské přestupky, ale též jim pomáhat zvládat jejich vážnější problémy. Výchovnou komisi svolává podle potřeby ředitelka školy, za přípravu jednání výchovné komise je odpovědný výchovný poradce. Zákonní zástupci nezletilých žáků jsou k účasti na jednání výchovné komise pozváni obvykle doporučeným dopisem. Z jednání výchovné komise pořizuje výchovný poradce zápis, který rodiče a ostatní přítomní podepisují.

 
Škola spolupracuje v rámci PPŠ s následujícími subjekty:

 • Pedagogicko-psychologická poradna Hodonín/Veselí nad Moravou, Mgr. Jaroslav Mrkva
 • Dětský lékař: MUDr. Eva Fusková
 • Obec Vnorovy
 • Farní úřad ve Vnorovech
 • Krajský úřad Jihomoravského kraje – odbor školství
 • Dům dětí a mládeže ve Strážnici
 • Policie ČR
 • Do realizace PPŠ bude zapojeno také1. a2. oddělení školní družiny

 

Cílové skupiny pro jednotlivé preventivní programy

1. Hlavní cílovou skupinu tvoří žáci 1. - 9. ročníku základní školy, se zvláštním přihlédnutím k dětem ze sociálně slabšího a málo podnětného rodinného prostředí, dětem jiných národností, dětem s nedostatečným prospěchem a s některými typy specifických vývojových poruch chování.

2.  Pedagogové jako jeden tým, se zvláštním přihlédnutím k začínajícím pedagogům.

3. Rodiče dětí navštěvujících naši školu. Zvláštní pozornost je věnována skupinám rodičů tříd, kde se vyskytly negativní jevy jako záškoláctví, šikana, nebo výskyt drog. Individuální pozornost je pak věnována rodičům žáků, u kterých byl zjištěn výskyt návykových látek, konzumace alkoholu a kouření, rodičům žáků – agresorů v případech šikany. 

Techniky a metody práce dle preventivních programů 

 • V rámci výuky budou kromě tradičních metod práce využívány také další metody, které se dosud osvědčily:
 • aktivní sociální učení
 • výklad (informace)
 • individuální přístup k žákům
 • samostatná práce (výtvarné, slohové, referáty…)
 • přednášky, besedy
 • dramatická výchova, sociální hry, hraní rolí, obhajoba názoru, nácvik způsobu odmítání nabídky drog
 • skupinová práce ve třídě

 

Způsob realizace preventivních aktivit

PPŠ je realizován jednak v rámci preventivních témat obsažených v ŠVP

vzdělávacího programu Školní vzdělávací program pro základní vzdělávání ZŠVn 309/16

nejčastěji v předmětech

 • výchova ke zdraví
 • výchova k občanství
 • prvouka, přírodověda, přírodopis
 • vlastivěda, dějepis
 • český jazyk
 • výtvarná výchova
 • tělesná výchova
 • chemie
 • člověk a svět práce – volba povolání

 

Dále v rámci volnočasových aktivit a v rámci individuální práce s talentovanými žáky

nabízených žákům ze strany školy.

Realizace programu v jednotlivých ročnících – tematické okruhy:

6. ročník:

 • zdravý životní styl
 • ochrana zdraví
 • rodina a její funkce pro zdravý rozvoj jedince
 • osobní bezpečí, způsob chování v krizových situacích
 • rizika zneužívání návykových látek
 • způsoby odmítání návykových látek
 • vztahy mezi dívkami a chlapci

7. ročník:

 • komunikace mezi lidmi
 • mezilidské vztahy
 • péče o zdraví, život s handicapem
 • osobní bezpečí, šikana
 • drogy a jejich dělení, účinky, prevence
 • centra odborné pomoci

8. ročník:

 • působení návykových látek na člověka
 • tělesné, duševní a sociální změny u závislého člověka
 • rozvoj sebepoznání a sebereflexe
 • řešení problémů, chování v krizových situacích, konflikty
 • agresivita, šikana, různé formy násilí
 • sexuální výchova, odlišnosti, drogová závislost, kontaktní centra

9. ročník:

 • sebevědomí, sebereflexe, rozvoj osobnosti
 • zdravé sexuální chování
 • volba životního partnera
 • sociální výchova, vztah k jiným kulturám, národnostem
 • komunikace

Právní východiska a předpisy 

 • Vyhláška č. 72/2005 Sb., o poskytování poradenských služeb
 • Metodický pokyn ministerstva školství, mládeže a tělovýchovy k řešení šikanování ve školách a školských zařízeních, Č. j. 21149/2016
 • Metodické doporučení k primární prevenci rizikového chování u dětí, žáků a studentů ve školách a školských zařízeních, č.j. 21291/2010-28 a z Metodického pokynu MŠMT k řešení šikanování ve školách a školských zařízeních č.j. 22 294/2013-1
 • Školní řád platný od 1. 9. 2018

Komunikace a informace

Plánované kontakty školního metodika prevence (ŠMP) s okresním metodikem prevence se budou konat 2x. Setkání probíhají v prvním i druhém pololetí na setkání okresních metodiků ve Veselí nad Moravou. Okresní metodik prevence je Mgr. Alena Vlková, PPP Hodonín. Dále se budou kontaktovat pouze dle potřeby telefonicky a e-mailem. Informace zákonným zástupcům o realizaci programu a o způsobech řešení problémů. Organizované osobní setkání s rodiči je organizováno 3x ročně na třídních schůzkách, neorganizovaně setkání probíhá po domluvě mezi učiteli a rodiči kdykoliv dle potřeby. Informace o preventivních programech jsou rodiče informováni aktuálně během školního roku prostřednictvím žákovské knížky a webových stránek školy.  Kromě třídních schůzek slouží ke komunikaci: webové stránky školy, osobní konzultace s jednotlivými pedagogy a mobilní telefon školy. Školní metodik prevence pracuje současně i jako výchovný poradce. Na začátku školního roku uvede své konzultační hodiny pro žáky i pro rodiče. Tato informace je sdělena prostřednictvím informační nástěnky prevence rizikového chování a na webových stránkách školy.

Postupy školy určené k naplnění cílů PPŠ:

 • Škola buduje vzájemnou důvěru mezi pedagogem a žákem. V případě, že se žák obrátí na učitele, bude respektován jeho názor a jeho potřeby. Pedagog podněcuje dialog, zajímá se o žáka. Při řešení problému komunikuje se žákem, jeho zákonným zástupcem, s ostatními pedagogy,  výchovným poradcem a školním metodikem prevence.
 • Žáci spolupracují ve dvojicích, ve skupinách, učitel podporuje skupinovou práci a tak  rozvíjí kompetence týmové práce, řešení konfliktů, pedagog podporuje odpovědnost žáka za řešení konfliktu. Žáci se učí vést diskuzi, vyjadřovat slušně své názory, naslouchat druhým, vhodně reagovat na kritiku.
 • V rámci projektů se žáci seznamují s děním kolem sebe, učí se spolupráci v rámci ročníku, poznávají se a dokáží spolupracovat s mladšími i staršími žáky.
 • Žáci dostávají zpětnou vazbu od pedagoga, jsou informováni o svém pokroku i nedostatcích. Je oceňováno úsilí žáka, jeho talent a zájem. Škola pomáhá budovat pocit sebedůvěry, pozitivní vztah k ostatním.
 • Pedagogové nabízejí všem rodičům možnost individuální konzultace, jsou informováni na třídních schůzkách, konzultačních hodinách a na webových stránkách školy.
 • Pedagog věnuje pozornost žákům, registruje signály o možném problému žáka, hledá příčiny a vhodné formy nápravy. Spolupracuje se zákonnými zástupci žáka, s výchovným poradcem a dalšími odbornými institucemi.

Spolupráce s rodiči a vzájemná informovanost

Problémy spojené s drogami a dalšími formami rizikového chování je třeba řešit ve vzájemné spolupráci. Pro zajištění efektivity programu je důležitá informovanost rodičů a žáků. Rodiče jsou informováni na třídních schůzkách, na webových stránkách, prostřednictvím informační nástěnky. S rodiči problémových žáků probíhá informace na schůzkách komise.

Rodiče mohou využívat konzultační hodiny ŠMP a výchovného poradce a služeb PPP a SPC.

 

Systém preventivních aktivit ve školním roce 2018/19

I. Nespecifická primární prevence

(aktivity zájmové, sportovní a volnočasové, které nemají přímou souvislost s rizikovým chováním, výskytu nežádoucího chování brání pouze využíváním volného času)

Třídnická hodina proběhne minimálně 1x měsíčně a poskytuje jedinečnou možnost pravidelné práce se vztahy uvnitř třídy. Je prostorem pro řešení aktuálních problémů třídy i školy pro práci s tématy osobnostně sociální výchovy a tímto zároveň slouží jako významný preventivní činitel v oblasti projevů rizikového chování, které by se mohly ve třídě vyskytnout. Cílem třídnické hodiny je pravidelná a plánovaná práce s třídním kolektivem, která povede k zachycení i k řešení problémů, které se ve třídě objevují a negativně ovlivňují klima třídy. Obsahové zaměření třídnické hodiny vychází z těchto oblastí: práce s třídním kolektivem, vztahy ve třídě, práce s pravidly chování žáků a řešení aktuálních problémů třídy, preventivní programy rizikového chování. Třídní učitelé vedou zápis o průběhu třídnické hodiny v třídní knize a ve složce třídního učitele.

Žákovská rada - jeden zástupce třídy zastupuje třídní kolektivy od 2. do 9. ročníku. Projednává jak návrhy žáků, tak připomínky vedení školy, svolává a vede ŠMP Mgr. Jarmila Tomanová. Žáci jsou vedeni ke kultivovanému vyjadřování a k respektování jiného názoru. Na začátku školního roku si žáci jednotlivých tříd zvolí své zástupce do žákovské rady. Společně diskutují zástupci jednotlivých tříd s vedením školy a výchovným poradcem a řeší problémy, které se během měsíce vyskytnou, ale také přicházejí s návrhy, jak obohatit život naší školy.

Víčka pro Sabinku – sběr víček na terapii pro nemocnou Sabinku

Adopce zvířat v ZOO Hodonín

Zapojení se do charitativních sbírek Pomozte dětem, Na kole dětem J. Zimovčáka, apod.

Práce s nadanými žáky - školní kola soutěží a olympiád pro nadané žáky

Školní výlety a exkurze dle ŠVP a zájmu žáků

Nabídka zájmových aktivit pro 1. až 9. třídu

Nabídka činností v rámci školní družiny pro 1. až 5. třídu

Vícedenní školní sportovní akce - Lyžařský výcvikový kurz, 7. ročník, Pobytový program Lipka Brno – akce zaměřené na sport a kvalitní mezilidské vztahy, 4. ročník)

Rozpočet PPŠ na školní rok 2018/2019

Rozpočet zahrnuje potřebu finančních prostředků na jednotlivé akce, vybavení kroužků a jiné úhrady. Některé akce vyžadují finanční spoluúčast žáků. Dalším zdrojem je rozpočet školy a příspěvky SRPŠ.

 

II. Specifická primární prevence

(aktivity a programy, které jsou jasně zaměřeny na některou z konkrétních forem rizikového chování. Je vymezena cílová populace, cíl působení, definován časový a prostorový plán a ověření jeho dopadu):

 

1)      Všeobecná primární prevence:

 • Branný den 27. 9. 2018 – statické a dynamické ukázky vojenského vrtulníku, MO ČR – realizace hřiště Vnorovy, Sbor dobrovolných hasičů
 • Drakiáda – spolupráce s MŠ Vnorovy, areál hřiště Vnorovy
 • Beseda s psychologem pro rodiče
 • Cestou do školy bezpečně, 2. třída – preventivní program zaměřený na situace, které žáky mohou potkat nejen cestou do školy, správné rozhodování, odpovědnost za sebe, KROK Kyjov
 • Kamarád, 3. třída – preventivní program zaměřený na přátelství, vztahy a hodnoty, KROK Kyjov
 • Jak chránit sám sebe, 4. třída – preventivní program zaměřený na nebezpečné, krizové a rizikové situace, jak s nimi zacházet, rozhodování, KROK Kyjov
 • Moje místo ve třídě, 5. A., B. třída - preventivní program zaměřený na kolektiv třídy
 • Program zaměřený na šikanu, 6. třída – preventivní program zaměřený na nebezpečí a důsledky fyzické a psychické šikany.
 • Prevence kyberšikany, 7.A.,B. třída  – beseda s Policií ČR
 • Moderní je nekouřit, 8. třída -  preventivní program zaměřený na problematiku kouření
 • Prevence kyberšikany, 8. třída - beseda s Policií ČR
 • Trestní odpovědnost mladistvých – beseda s Policií ČR – 9. ročník
 • Okresní soud v Hodoníně – soudní jednání – 9. ročník

 

 2)      Selektivní primární prevence:

 • Návštěva Střediska výchovné péče HELP v Uherském Hradišti (dle potřeb jednotlivých tříd)

  

Časový harmonogram akcí

 • 18. 9. 2018 Lipka Brno – Život v korunách stromů – výukový program – 6. a 7. ročník
 • 26. 9. 2018 - Evropský den jazyků - prezentace výstupů ve výuce, rozhlasová relace.
  Téma: 100. výročí vzniku samostatného Československa
 • říjen 2018 – Dopravní výchova, DDM Veselí nad Moravou, 3. a 4. ročník
 • říjen 2018 Veletrh vzdělávání, Muzeum T. G. M. v Hodoníně – 9. ročník
 • říjen 2018 „Jak se chovat k seniorům“ – beseda se staršími spoluobčany v Domě
  pro seniory ve Vnorovech – žáci školní družiny
 • říjen 2018 Projektový den na téma: 100. výročí vzniku samostatného Československa
 • listopad 2018 Schůzka zástupců středních škol ve Vnorovech
  listopad 2018 Školní kola olympiád Aj, D, Př, Z
 • prosinec 2018 – Radujme se, veselme se – skanzen Strážnice
 • prosinec 2018 Školní kolo olympiády v ČJ
 • prosinec 2018 VIS Bílé Karpaty – 8. ročník
 • leden, únor 2019 Okresní kola olympiád Čj, Aj, D, Př
 • únor 2019 – Recitační soutěž 1. a 2. stupeň
 • duben 2019 Školní akademie na Lidovém domě ve Vnorovech
 • duben 2019 - Dopravní výchova, DDM Veselí nad Moravou, 3. a 4. ročník
 • květen 2019 Úřad práce Hodonín – volba povolání 8. ročník
 • červen 2019 Soudní jednání – okresní soud 8. ročník

 

 

Ve Vnorovech 1. září 2018

Mgr. Jarmila Tomanová, školní metodik prevence        PhDr. Hana Tyllichová, ředitelka školy

 

Důležité webové stránky:

www.addictionsinfo.eu (Evropský zdroj informací - informace o alkoholu, drogách

www.adiktologie.cz

www.bezcigaret.cz

www.bezpecne-online.cz

www.capld.cz

www.clzt.cz prevence kouření

www.dkc.cz (dětské krizové centrum)

www.drogovaporadna.cz

www.drogy-info.cz

www.drogy.net.

www.e-bezpeci.cz

www.elisad.eu (Elisad je Evropská asociace knihoven a informačních služeb v oblasti

alkoholu a ostatních návykových látek )

www.horkalinka.cz

www.idealni.cz

www.internetporadna.cz

www.minimalizacesikany.cz

www.msmt.cz adresář mladez oddíl prevence

www.mvcr.cz

www.napisnam.cz poradna E-Bezpeci – poradenská linka zaměřená na prevenci

rizikového chování na Internetu

www.nekuratka.cz edukativní stránka pro děti 9 – 12 let

www.odrogach.cz

www.plbohnice.cz

www.podaneruce.cz

www.pppinfo.cz (poruchy přijmu potravin)

www.prevence-info.cz

www.prevcentrum.cz

http://prvok.upol.cz - kyberšikana

www.romove.cz

www.saferinternet.cz - kyberšikana

www.sananim.cz – problematika dětí a drogy

www.sekty.cz

www.sikana.org

www.slzt.cz společnost pro léčbu závislostí na tabáku

www.horkalinka.cz – problematika kyberšikany