Základní škola Vnorovy Základní škola Vnorovy Základní škola Vnorovy Základní škola Vnorovy Základní škola Vnorovy Základní škola Vnorovy

Jednací řád

JEDNACÍ ŘÁD  Školské rady při Základní škole ve Vnorovech

      Školská rada stanoví na svém 1. zasedání dne 23. 5. 2017, podle ustan. § 167 zákona č.561/2004 Sb., o předškolním, základním středním, vyšším odborném a jiném vzdělávání (školský zákon) jednací řád školské rady při Základní škole ve Vnorovech, Hlavní 17.


Čl. 1

    Školská rada vykonává své působnosti podle ustan. § 168 školského zákona.

 

Čl. 2

Školská rada se schází ke svým schůzím dvakrát ročně a dále dle potřeby. Termíny schůzí se volí s ohledem na zákonem stanovenou působnost školské rady. Jednání je neveřejné. Školská rada rozhodne o tom, kdo bude k jednání přizván.

    

Čl. 3

    Program jednání školské rady navrhuje její předseda. Vychází přitom z povinností uložených školské radě zákonem, z podnětů a návrhů zákonných zástupců nezletilých žáků, pedagogických pracovníků, členů školské rady, řediteky školy a zřizovatele školy.

Čl. 4

    Jednání školské rady svolává její předseda, popřípadě člen rady. Podklady pro jednání školské rady zajišťují členové školské rady a ředitelka školy v zákonem vymezeném rozsahu.

 

Čl. 5

    Školská rada jedná podle schváleného programu. V úvodu jednání projedná kontrolu plnění úkolů a informace jednotlivých členů školské rady, popřípadě ředitelky školy, je-li přizvána k jednání. Dále se projednávají návrhy, podněty a připomínky jednotlivých členů školské rady.

 

Čl. 6

    Školská rada rozhoduje usnesením. Jednání školské rady je usnášeníschopné, je-li přítomna nadpoloviční většina  jejich členů. K přijetí usnesení je třeba souhlasu nadpoloviční většiny všech členů školské rady. Při rovnosti hlasů rozhoduje hlas předsedy školské rady.

 

Čl. 7

O jednání školské rady se pořizuje písemný zápis. Usnesení školské rady se vyhotovuje písemně. Písemné vyhotovení usnesení i zápis z jednání pořizuje člen školské rady a podepisuje je předseda a další člen školské rady.

  

Tento jednací řád byl schválen školskou radou dne 23. 5. 2017 a tímto dnem nabývá účinnosti.

 

Ve Vnorovech 23. 5. 2017