Základní škola Vnorovy Základní škola Vnorovy Základní škola Vnorovy Základní škola Vnorovy Základní škola Vnorovy Základní škola Vnorovy

Aktuality

Informace ke způsobu hodnocení žáků v ZŠ Vnorovy na konci 2. pololetí školního roku 2019/2020

Vážení rodiče, milí žáci,

určitě Vás zajímá, jakým způsobem proběhne hodnocení žáků v naší škole na konci 2. pololetí školního roku 2019/2020. 28. 4. 2020 vydalo MŠMT Vyhlášku č. 211/2020 Sb., o hodnocení výsledků vzdělávání žáků ve druhém pololetí školního roku 2019/2020.

V souladu s touto vyhláškou budeme při hodnocení žáků naší školy na konci druhého pololetí tohoto školního roku vycházet:

    (1)

a) z podkladů pro hodnocení získaných v druhém pololetí v době, kdy žák má povinnost řádně docházet do školy, tedy od 1. 2. 2020 do 10. 3. 2020

b) podpůrně z podkladů pro hodnocení získaných při vzdělávání na dálku nebo podpůrně z podkladů pro hodnocení získaných při vzdělávacích aktivitách konaných ve škole v době, kdy žák nemá povinnost řádně docházet do školy,

c) podpůrně z hodnocení výsledků žáka za první pololetí školního roku 2019/2020. 

    (2) Pravidla ve školním řádu, která jsou v rozporu s odstavcem 1 nebo která neumožňují hodnocení žáků za druhé pololetí školního roku 2019/2020 podle odstavce 1, se nepoužijí. 

To znamená, že není možné dodržet pravidla pro hodnocení žáků stanovená ve Školním řádu kvůli přerušení školy z důvodu jejich uzavření nařízením vlády ČR.

Závěrečné hodnocení žáka na vysvědčení na konci druhého pololetí školního roku 2019/2020 zohlední skutečnost, že zásahem vyšší moci nebylo možné zcela naplnit ŠVP pro tento školní rok. 

Druhé pololetí školního roku 2019/2020 proběhlo za zcela mimořádných podmínek, a nelze proto hodnotit podle stejných měřítek jako například v minulých školních letech.

Do zameškaných hodin se započítají pouze hodiny zameškané do začátku platnosti zákazu osobní přítomnosti žáků na vzdělávání ve školách, tedy do 10. 3. 2020.

Vážení rodiče,

žádáme vás tedy opět o trpělivost a spolupráci při dohledu nad plněním zadaných úkolů Vašich dětí  ve stanoveném termínu, nedohodnete-li se s vyučujícími jinak. Jsme si vědomi, že toho máte hodně, vážíme si Vaší podpory a spolupráce a doufáme, že přestup do ,,classroomu“ Vám práci i třeba po počátečních nesnázích a nejistotě usnadní a přinese lepší výsledky a snadnější práci pro všechny.

Termíny splnění úkolů, spolupráce s vyučujícími i pravidelná účast na společném online vzdělávání v jednotlivých předmětech budou zahrnuty do celkového hodnocení v daném vyučovacím předmětu.

 

Milí žáci,

na vás se obracíme s prosbou, abyste věnovali práci do školy dostatečný čas, rozplánovali si plnění úkolů rovnoměrně do celého týdne, např. podle pravidelného rozvrhu, a vlastní zodpovědností usnadnili Vašim rodičům tuto nelehkou dobu. Snažte se prosím pracovat samostatně a sledujte vaše onlinové učebny pravidelně každý den. Je možné, že vám tam paní učitelky a pan učitel budou psát důležité informace a pokyny pro vaši další práci. 

Přejeme Vám všem, ať tuto dobu využijete co nejlépe, abychom z Vašich výsledků vzdělávání na vysvědčení měli radost všichni.

Děkujeme Vám ještě jednou za spolupráci a v případě potřeby kontaktuje prosím jednotlivé vyučující.

Ve Vnorovech 30. 4. 2020                                                          

PhDr. Hana Tyllichová, ředitelka školy